کالای فیزیکی

سایز پاکت ها

سایز پاکت ها

سایز پاکت ها

ناموجود
اضافه به سبد خرید

ابعاد شیشه ها با درب فلزی :

ابعاد شیشه بزرگ : ارتفاع 20 سانتی متر و قطر 6 سانتی متر

ابعاد شیشه متوسط : ارتفاع 12 سانتی متر و قطر 6 سانتی متر

ابعاد شیشه کوچک : ارتفاع7 سانتی متر و قطر 6 سانتی متر

ابعاد شیشه های درب چوب پنبه ای:

ابعاد شیشه مهتاب:ارتفاع 6 سانتی متر و قطر 9 سانتی متر

ابعاد شیشه کلوش: ارتفاع 9 سانتی متر و قطر 8 سانتی متر

ابعاد شیشه ویال: ارتفاع 8/5 سانتی متر و قطر 4/5 سانتی متر

ابعاد پاکت ها:

ابعاد پاکت بزرگ: طول 30 سانتی متر و عرض 20 سانتی متر

ابعاد پاکت متوسط:طول 24 سانتی متر و عرض 16 سانتی متر

ابعاد پاکت کوچک:طول 19 سانتی متر و عرض 14 سانتی متر